จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ป.029/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ Internal Threat Hunting ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
21,600,000.00 21,510,000.00 16 ส.ค. 2565
พณ.ป.016/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับชุดพัฒนาและทดสอบ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
19,626,400.00 18,990,000.00 11 ส.ค. 2565
พรบ.1-บด.028/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ ธนาคารออมสิน แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 2 ปี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,796,128.00 2,757,000.00 10 ส.ค. 2565
พณ.ป.025/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบ Centralize Backup สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DRC) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
62,999,000.00 62,976,976.00 8 ส.ค. 2565
พณ.ป.019/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการจัดการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกุญแจเข้ารหัส (Key Management) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
11,304,900.00 8,538,600.00 5 ส.ค. 2565
พณ.ป. 005/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
188,298,000.00 188,298,000.00 4 ส.ค. 2565
พรบ.1-บด.009/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างบริการทำความสะอาดสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคารพัสดุ ซอยลาดพร้าว 99 ร้านอาหารธนาคารออมสิน และอาคารแอทสาทร ชั้น 11 12 13 และ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
58,833,510.00 46,844,880.00 2 ส.ค. 2565
พรบ.2-บด.013/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสตูล จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4,284,000.00 4,284,000.00 2 ส.ค. 2565
พณ.ป.024/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ Mobile endpoint security จำนวน 20,300 Users ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
94,273,200.00 93,542,400.00 2 ส.ค. 2565
พณ.ป.036/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างทำปฏิทินแขวนไทย ประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
14,000,000.00 13,910,000.00 2 ส.ค. 2565