จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ เอกสาร
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลอด
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 13 รายการ
11 ม.ค. 2567