จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ เอกสาร
ประกาศธนาคารออมสินขายครุภัณฑ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ประกาศธนาคารออมสินขายครุภัณฑ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถไฟฟ้า
24 ต.ค. 2562
ประกาศ ณ 11 เมษายน 2562
ขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถไฟฟ้า 72 รายการ โดยวิธีทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา)
19 เม.ย. 2562
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การขายเศษกระดาษ โดยวิธียื่นซองประมูลราคา 3 ก.ค. 2560
ไม่ระบุ
ขายทอดตลาดที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารออมสิน
8 พ.ย. 2554