สินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล)

Aw.สินเชื่อคืนถิ่น

 • เป็นผู้ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามและเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล มีอาชีพเดิมค้าขาย หรือ อาชีพอิสระ หรือ อาชีพอื่น นอกภาคการเกษตร และไม่ใช่เกษตรกร
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้
 ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ณ วันยื่นขอสินเชื่อ อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เพื่อชำระหนี้ที่กู้ยืมสำหรับการไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล และ หรือลงทุนประกอบอาชีพที่ไม่ใช่เกษตรกร
 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ไม่เกินรายละ 150,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นของธนาคาร
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดย 12 งวดแรกไม่ต้องชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย
 • ระยะเวลาชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 20 ปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ร้อยละ 3.00 ต่อปี  (Effective Rate) ลูกค้ารับภาระดอกเบี้ย ร้อยละ 1.00 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 • ลูกค้าติดต่อยื่นขอสินเชื่อที่ธนาคารออมสินสาขา
 • ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 
หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • หลักฐานการจ้างงานไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล
 • กรณีกู้เพื่อชำระหนี้ ใช้เอกสารแสดงการเป็นหนี้เพื่อเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (อิสราเอล)
 • เอกสารแสดงการประกอบอาชีพเดิม (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่าย ใบจดทะเบียนการค้า เอกสารการจ้างงาน เป็นต้น