วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > Everyday Say Yes

Everyday Say Yes

 

ช้อปทุกวัน…ตลอดเดือนสิงหาคม ผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

 ตั้งแต่วันที่ 1  – 31 สิงหาคม 2566  รับกระเป๋าเดินทางล้อลากขนาด 25 นิ้ว มูลค่า 6,900 บาท

 

Gsb Credit 20230629 Createoutline

เงื่อนไขกิจกรรม :

 • ผู้ถือบัตรกลุ่มพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ต้องมีรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ในวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566 รวมจำนวน 31 วัน
 • รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก ลายลิขสิทธิ์ ขนาด 25 นิ้ว มูลค่า 6,900 บาท จำนวน 1 ใบ
 • จำกัดการรับกระเป๋าเดินทาง 1 คน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • สิทธิพิเศษ เฉพาะผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น ไม่สามารถนำรายการใช้จ่ายของบัตรเสริมมารวมกับรายการใช้จ่ายของบัตรหลัก เพื่อรับของกระเป๋าเดินทางจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • กรณีมีบัตรหลักมากกว่า 1 ใบ จะนับรายการใช้จ่ายรวมทั้งหมดภายใต้บุคคลเดียวกัน
 • การทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ควรทำรายการก่อนเวลา 22.00 น.
 • รายการใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดนี้ จะยึดถือจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) แล้วเท่านั้น
 • หากผู้ถือบัตรมีรายการใช้จ่ายไม่ครบทุกวัน รวมจำนวน 31 วัน ตามที่กำหนด จะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่นับรวม รายการเรียกเก็บของยอดที่ขอแบ่งชำระรายเดือน (Sabaijai By GSB) ทุกช่องทาง รายการใช้จ่ายประเภทเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท รายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับกระเป๋าเดินทาง ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดกิจกรรม ตัวอย่างเช่น ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566 จะได้รับกระเป๋าเดินทาง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับทางธนาคาร
 • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับกระเป๋าเดินทาง ผู้ถือบัตรต้องติดต่อมายังธนาคารภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับกระเป๋าเดินทาง เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าวธนาคารจะถือว่าการคำนวณ และส่งมอบกระเป๋าเดินทางถูกต้องทั้งหมดแล้ว
 • สงวนสิทธิ์การมอบกระเป๋าเดินทาง เฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารฯ จะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • กระเป๋าเดินทางจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมโครงการข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
Skip to content