banner banner
หน้าหลัก > อะไรคือ..ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน

อะไรคือ..ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน คือ สถานที่ที่ธนาคารฯ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของธนาคารฯ ที่เปิดเผยได้ สำหรับให้ประชาชนใช้ในการค้นหาและศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ เป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานข้อมูล กับหน่วยงานภายในให้ หากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้ก่อนแล้ว

Skip to content