หลักการและเหตุผลของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ – Government Savings Bank

หน้าหลัก > หลักการและเหตุผลของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ

หลักการและเหตุผลของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ

  • เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ได้อย่างกว้างขวางตามระบอบประชาธิปไตย
  • เพื่อให้ประชาชนสามารถจะแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริม ความเป็นรัฐบาล โดยประชาชนยิ่งขึ้น ด้วยการกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ยกเว้นข้อมูลที่หาก เปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน
  • เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง ทำให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ในการปกปักรักษาประโยชน์ของตน เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร