สิทธิของประชาชนตาม พรบ.ฯ – Government Savings Bank

หน้าหลัก > สิทธิของประชาชนตาม พรบ.ฯ

สิทธิของประชาชนตาม พรบ.ฯ

  • สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
  • สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ของธนาคาร นอกเหนือจากที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและที่จัดไว้ให้เข้าตรวจดู หรือค้นคว้า
  • สิทธิที่จะรู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องให้กับบุคคลนั้นหรือผู้กระทำแทนได้ตรวจด
  • สิทธิในการดำเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ ฯลฯ เกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
  • สิทธิในการร้องเรียนเมื่อเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู หรือจัดหาให้แก่ตนหรือฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ฯ หรือปฏิบัติงานล่าช้า ต่อคณะกรรมการ กบส.ได้
  • สิทธิในการอุทธรณ์ ถ้าเจ้าหน้าที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือไม่ฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียโดยอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง