banner banner
หน้าหลัก > ทำไมต้องมีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ทำไมต้องมีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า…
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น .. เว้นแต่ การเปิดเผยข้อมูลนั้น จะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือ ส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ” มาตรา 9 แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชน เพื่อใช้ในการค้นหา ตรวจดู และศึกษาข้อมูลข่าวสาร ของราชการได้อย่างสะดวก สมควร ตามกำลังบุคลากร และงบประมาณที่มีโดยต้องเป็นสถานที่ที่สะดวกตามสมควร

Skip to content