ขั้นตอนติดต่อ ร้องขอข้อมูลข่าวสาร – Government Savings Bank

หน้าหลัก > ขั้นตอนติดต่อ ร้องขอข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนติดต่อ ร้องขอข้อมูลข่าวสาร

  • แสดงความจำนงต่อพนักงานประจำศูนย์ฯ
  • กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูลข่าวสารธนาคารฯ (ยกเว้นการขอเอกสารประชาสัมพันธ์) โดยระบุประเภทการขอรับบริการ
  • เพื่อ – ตรวจดู – ขอสำเนา – ศึกษาค้นคว้า – ขอสำเนาที่มีผู้รับรอง
  • ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารฯ กำหนด กรณีขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร
  • กรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนสามารถขอสำเนาข้อมูลข่าวสารธนาคารฯ ด้วยวาจา หรือโทรสาร ก็ได้