นายประภาศ คงเอียด – Government Savings Bank

นายประภาศ คงเอียด

full
 • International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.), Harvard Law School, Harvard University, Massachusetts, U.S.A.
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
full
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยการยุติธรรม
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1 สภาทนายความ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP), Thai Institute of Directors (IOD)
 • หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP), Thai Institute of Directors (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD), Thai Institute of Directors (IOD)
 • หลักสูตร Executive Development Program on International Business Transactions and Taxation, Duke University, U.S.A.
 • หลักสูตร International Tax Law Course, Center for Commercial Law Studies, Queen Mary, University of London, UK
 • หลักสูตร Certificate on International Taxation, University of New South Wales, Australia
full
 • พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมธนารักษ์
 • พ.ศ. 2564 – 2564 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • พ.ศ. 2561 – 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • พ.ศ. 2560 – 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • พ.ศ. 2558 – 2560 รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้)
full
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
 • ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กรรมการบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)