วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > โครงการธนาคารออมสิน > ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

พิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านลักษณะทั่วไปของโรงเรียนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งจะให้น้ำหนักในส่วนนี้ร้อยละ 60 ส่วนคะแนนที่เหลืออีกร้อยละ 40 พิจารณาจากผลงานหรือกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นรูปธรรม

Skip to content