วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > การกำกับดูแลกิจการธนาคาร > แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ > แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ที่มีต่อธนาคารออมสิน

มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการออมของประชาชน โดยมีการบริหารจัดการซึ่งสนับสนุนโดยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

Skip to content