วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > โครงการธนาคารออมสิน > หน่วยงานแต่ละแห่งมีบทบาทหน้าที่ในโครงการนี้อย่างไรบ้าง

หน่วยงานแต่ละแห่งมีบทบาทหน้าที่ในโครงการนี้อย่างไรบ้าง

ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดในการดำเนินโครงการเป็นเงินจำนวน 80 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พร้อมเข้าร่วมในกระบวนการคัดเลือก และการมอบรางวัลโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นงบประมาณสาธารณ ประโยชน์ ซึ่งธนาคารได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นประจำทุกปี เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะรับผิดชอบด้านการรับสมัคร และคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 178 เขตทั่วประเทศ

Skip to content