วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

Vision

ธนาคารเพื่อสังคม ที่เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการออม  สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

Mission

ค่านิยมองค์กร

Core Value

ค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่เป็น วิถีออมสิน (GSB Way) เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคารไปสู่การนำ ไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

 

01 8c

Skip to content