วิสัยทัศน์ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม  เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พันธกิจ

Mission

ค่านิยมองค์กร

Core Value

ค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่เป็น วิถีออมสิน (GSB Way) เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคารไปสู่การนำ ไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

 

01 8c