รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร

full
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
full
 • Ph.D. (Concentration : Applied Linguistics and Intercultural English Language Learning), Victoria University, Australia
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและภัตตาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
full
 • หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 12 (หลักสูตรอธิบดีอัยการ) สำนักงานอัยการสูงสุด
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 37/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 295/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 20/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 5 สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตร ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
full
 • ปัจจุบัน คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระที่ 4
 • พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2562 – 2563 กรรมการตรวจสอบภายใน กรรมการประเมินค่าตอบแทนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • พ.ศ. 2562 – 2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระที่ 3
 • พ.ศ. 2561 – 2562 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2561 – 2562 รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • พ.ศ. 2558 – 2562 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2557 – 2561 คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วาระที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • พ.ศ. 2558 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2554 – 2557 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • พ.ศ. 2554 – 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2549 – 2554 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
full
 • กรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร และอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • กรรมการ อนุกรรมการ CG and CSR อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะทำงานพัฒนาการให้บริการ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์ บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.)