banner banner

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย

full
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
full
 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Applied Statics and Research Methods ,University of Northern Colorado, USA
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ-วางแผนเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
full
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2559
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 26 ปี พ.ศ. 2559
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2552 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 51 ปี พ.ศ. 2549
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
full
 • ปัจจุบัน
  • อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง กรมการค้าต่างประเทศ, กระทรวงพานิชย์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน, กระทรวงพาณิชย์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียน, กระทรวงการคลัง
 •  
 • พ.ศ. 2559 – 2562
  • รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติที่ 12/2558
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2555 – 2559
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2552 – 2554
  • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
  • กรรมการในคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการตลาด
  • กรรมการในอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค วุฒิสภา
  • กรรมการในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง กระทรวงพาณิชย์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ของสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2549 – 2551
  • กรรมการจัดทำและกำกับโครงการ CFO กระทรวงการคลัง
  • กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2549
  • กรรมการในคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2548
  • กรรมการในคณะกรรมการธุรกิจการเงินและการลงทุน หอการค้าไทย
  • กรรมการในคณะกรรมการประเมินประเด็นทางเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2547
  • ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ ประธานหอการค้าไทย (ดร. อาชว์ เตาลานนท์)
 • พ.ศ. 2546
  • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ของ ศสปป.
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จำกัด
  • อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • เศรษฐกร ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
full
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
 • กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
 • กรรมการมูลนิธิ มูลนิธิมาดามแป้ง
 • กรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยากรเกษตรระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
Skip to content