วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489