นายโชคชัย คุณาวัฒน์ – Government Savings Bank

นายโชคชัย คุณาวัฒน์