นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง – Government Savings Bank

นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง