นายสัณฐาน อยู่ศิริ – Government Savings Bank

นายสัณฐาน อยู่ศิริ