นายสมชาย ตันสุวรรณ – Government Savings Bank

นายสมชาย ตันสุวรรณ