นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

full
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
full
 • ปริญญาโท MBA , University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี Bachelor of Science , Brigham Young University สหรัฐอเมริกา
full
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Blue Ocean Strategic ปี 2555 สถาบัน Blue Ocean Strategic Initiative Center
full
 • พ.ศ. 2541 – 2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วาณิชธนกิจ บงล. SCF
 • พ.ศ. 2535 – 2538 ผู้อำนวยการวาณิชธนกิจ PERIGRINE LTD.
 • พ.ศ. 2533 – 2535 ผู้อำนวยการฝ่าย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • พ.ศ. 2531 – 2533 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บงล. ทิสโก้
 • พ.ศ. 2528 – 2529 ธนาคารศรีนคร New York
full
 • ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พรูเดนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)