นายพินิจ แดนมณี – Government Savings Bank

นายพินิจ แดนมณี