นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์

full
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
full
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience Leadership : Herd Immunity จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 312/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
full
 • พ.ศ. 2561 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2560 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2557 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2551 – 2555 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
full
 • กรรมการอิสระ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs  (บสย. F.A. Center)