นายกิตติ ปิ่นรอด – Government Savings Bank

นายกิตติ ปิ่นรอด