นางสาวสมศรี แสงชลินทร์ – Government Savings Bank

นางสาวสมศรี แสงชลินทร์