นางสาวนิรมล จันทร์โพธิ์ – Government Savings Bank

นางสาวนิรมล จันทร์โพธิ์