นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน – Government Savings Bank

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน