นางวรนุช ภู่อิ่ม

full
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
full
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • หลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง รุ่นที่ 64 พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 พ.ศ. 2562 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร นักบริหารงานคลังระดับสูง รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2559 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2563 – 2565 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2561 – 2563 ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
 • พ.ศ. 2559 – 2561 ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 • พ.ศ. 2556 – 2559 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง กรมธนารักษ์
full
 • ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • กรรมการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน