นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง – Government Savings Bank

นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง