นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ – Government Savings Bank

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์