นางธิดา พัทธธรรม

full
 • กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
full
 • ปริญญาโท A. , Energy Studies, The University of Sheffield ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
full
 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2562 สำนักงานงบประมาณ
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 พ.ศ. 2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 80 พ.ศ. 2557 สำนักงานข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2555 สถาบันพระปกเกล้า
full
 • พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2560 – 2563 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2557 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2553 – 2556 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์การลงทุน สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2548 – 2553 ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์การลงทุนและยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
full
 • ไม่มี