นางจีรนันท์ เขตสกุล – Government Savings Bank

นางจีรนันท์ เขตสกุล