วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > โครงการธนาคารออมสิน > ที่มาของโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างไร

ที่มาของโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างไร

   เนื่องในปี 2550 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ธนาคารออมสินจึงขอร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจ ตลอดจนมีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในสังคมไทย ดังพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานแนวคิดนี้แก่พสกนิกรชาวไทยในทุกหมู่เหล่า อีกทั้งยังถือเป็นการร่วมเผยแพร่พระอัจริยภาพของพระองค์ท่านด้วย 
          และทุกวันนี้ แม้สังคมไทยจะรู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียงกันมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจกันไม่ถ่องแท้ นึกถึงเฉพาะเรื่องการประหยัด อดออม ดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย ทั้งที่จริงแล้ว การมีคุณธรรมก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน เพราะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เรารู้จักคำว่า “พอ” ไม่โลภมากอยากได้ และรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้ำใจ และให้อภัยต่อกัน ซึ่งจะทำให้สังคมน่าอยู่และมีความสงบสุข คุณธรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และจำเป็นต้องมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ที่สำคัญคือ การส่งเสริมคุณธรรมนั้นจะได้ผลมากกว่า หากเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก 
          ขณะเดียวกัน ยังมีเด็กไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา เพราะฐานะทางบ้านยากจน อีกทั้งยังมีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง จึงมักไม่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา เนื่องจากทุนส่วนใหญ่จะมอบให้กับผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งที่เป็นเด็กใฝ่ดี มีความซื่อสัตย์ กตัญญู รู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น รวมทั้งยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ซึ่งเด็กกลุ่มนี้สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อไป เพื่อเป็นทั้งกำลังใจแก่คนทำความดี และเป็นเพิ่มโอกาสทางการศึกษาไปในตัว 
          นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆ เห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กนักเรียน และมีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดเรื่องความพอเพียงภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเกิดเป็นโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง 

Skip to content