วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

กิจกรรมสำคัญของโครงการนี้คืออะไร

การประกวดโรงเรียนและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยจะมีการจัดประกวดเป็นประจำทุกปี รวมระยะเวลา 10 ปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีการมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 38 แห่ง และนักเรียนจำนวน 80 คน รวมตลอดทั้งโครงการจะมีโรงเรียนดีเด่นจำนวน 380 แห่ง และมีนักเรียนที่สามารถเป็นตัวอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิตจำนวน 800 คน 

Skip to content