วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > การใช้บริการพร้อมเพย์มีข้อควรปฎิบัติ/ควรระวังอย่างไรบ้าง

การใช้บริการพร้อมเพย์มีข้อควรปฎิบัติ/ควรระวังอย่างไรบ้าง

1. ข้อควรปฎิบัติสำหรับผู้รับโอนเงิน

    1.1 ในการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ ผู้รับโอนเงินต้องลงทะเบียนให้สำเร็จ ก่อนแจ้งเลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ผู้โอนเงิน

    1.2  หมายเลข ผูกได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น อย่าใช้หมายเลขเดียวกันลงทะเบียนซ้ำกับหลายธนาคารจะทำให้การลงทะเบียนไม่สำเร็จ

    1.3 หากต้องการเปลี่ยนบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไว้กับทั้งเลขประจำตัวประชาชน และ/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ ต้องไปยกเลิกการลงทะเบียนกับธนาคารที่เคยผูกบัญชีไว้ก่อน แล้วจึงไปลงทะเบียนผูกบัญชีกับธนาคารใหม่

    1.4 กรณีเปลี่ยน/ยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไว้แล้วต้องไปยกเลิกการลงทะเบียนกับธนาคารที่เคยผูกไว้โดยเร็ว และหากลูกค้ายังต้องการใช้บริการพร้อมเพย์ ต้องนำหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ไปลงทะเบียนใหม่กับธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ

2. ข้อควรปฎิบัติสำหรับผู้โอนเงิน

    2.1 ก่อนโอนเงินขอให้ ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ผู้รับโอนเงินให้ถูกต้องก่อนยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง

3. ข้อควรระวังโดยทั่วไปของการใช้บริการพร้อมเพย์

    3.1 ควรระมัดระวังรักษาอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ Mobile Device ที่ใช้เชื่อมต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาไปใช้งานเช่นเดียวกับการดูแลบัตรเครดิตหรือบัตร ATM ที่ผ่านมา

    3.2 ผู้โอนเงินควรเรียนรู้ ศึกษา วิธีการใช้งานอย่างปลอดภัย เช่น การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการยืนยันการโอนเงิน

    3.3 ควรมีความระมัดระวังในการตั้งรหัส Username/Password ให้คาดเดาได้ยากและไม่บอกรหัส Username/Password กับผู้อื่น หรือเขียนเอาไว้ในที่เปิดเผย

ที่ผ่านมาปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น มักมีสาเหตุจากการโดนหลอกลวงโดยคนไม่ใช่เรื่องของระบบงาน จึงต้องระมัดระวังกลโกงต่างๆ ให้โอนเงินไปให้ หรือหลอกขอข้อมูลรหัส Username/Password

Skip to content