วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

Internet Banking

Internet Banking

บริการ ออมสิน Internet Banking คือระบบงานธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้าบุคคล ให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เสมือนเดินทางมาทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารด้วยตนเอง

ด้านข้อมูลบัญชี

 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
 • เรียกดูสรุปรายการทางบัญชี ณ ปัจจุบัน
 • ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง
 • ตรวจสอบสถานะเช็ค
 • บริการ GSB PromptPay (พร้อมเพย์)

ด้านบริการทางการเงิน

 • บริการโอนเงินบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer)
 • บริการโอนเงินบุคคลอื่นภายในธนาคาร(3rd Party Fund Transfer)
 • บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (Other Accounts)
 • บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (GSB PromptPay)
 • บริการชำระค่าสินค้าและบริการ(Bill Payment)
 • บริการเติมเงิน(Top-Up)
 • บริการชำระสินเชื่อ (Loan Payment)
 • บริการชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว(GSB Life Payment)

 

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครใช้บริการ
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกหรือกระแสรายวันกับธนาคาร (สำหรับเป็นบัญชีหลัก)
 • มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง
 • มี E-mail address ของตนเอง
 •  

สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

 • โดยลูกค้าที่ต้องการใช้บัญชีเงินฝากประเภท เผื่อเรียกเป็นบัญชีหลัก สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา กรณีลูกค้าใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันเป็นบัญชีหลักจะต้องสมัครที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น   

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก หรือเลขที่บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันพิเศษที่ใช้เป็นบัญชีหลัก และสมุดบัญชีเงินฝากหรือทะเบียนสลากอื่นที่ต้องการสมัครใช้บริการเพิ่มเติม (สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบลายมือชื่อ)

ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการประเภทบัญชี ได้ดังนี้

 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก/กระแสรายวัน และเผื่อเรียกพิเศษ รวมกันไม่เกิน 10 บัญชี
 • บัญชีเงินฝากประจำ และทะเบียนสลากออมสินพิเศษรวมกันไม่เกิน 10บัญชี/ทะเบียน
 • บัญชีสินเชื่อ รวมกันไม่เกิน 5 บัญชี

บัญชีหลัก คือบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกหรือกระแสรายวันเพื่อใช้เป็นการยืนยันตัวบุคคลและสำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Login) ของบริการ ออมสิน Internet Banking

 

 • เมื่อสมัครใช้บริการและได้รับการอนุมัติการสมัครใช้บริการจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งE-mail แจ้งผลอนุมัติการสมัครใช้บริการออมสิน Internet Banking ไปยังE-mail ที่ได้แจ้งไว้กับทางธนาคาร หรือติดต่อสอบถาม Contact Centerหมายเลขโทรศัพท์1115 หรือ 0 2299 8668

หลังจากได้รับ E-mail แจ้งอนุมัติการสมัครผู้ใช้บริการจะต้องเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Login) ภายใน 45 วันหากไม่เข้าใช้งานครั้งแรกภายใน 45 วัน นับจากวันที่อนุมัติการสมัคร ผู้ใช้บริการต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขาเพื่อขอสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์หลักของธนาคาร www.gsb.or.th เลือกบริการออนไลน์ >บริการ ออมสิน Internet Banking

การยืนยันตัวบุคคลสำหรับการใช้บริการ ออมสิน Internet Banking โดยจะต้องระบุ

 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • เลขที่บัญชีหลัก จำนวน 12 หลัก
 • รหัส T-PIN จำนวน 6 หลัก

จากนั้นกำหนดรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้บริการ ออมสิน Internet Banking รวมถึงระบุคำถามและคำตอบช่วยจำ สำหรับใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน (Password)

Skip to content