วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

สลากออมสิน

สลากออมสิน

การฝากสลากออมสินไม่จำเป็นต้องมีสมุดบัญชีเงินฝาก เพราะการฝากสลากผู้ฝากจะได้บัตรทะเบียนสลาก และใบสลาก ซึ่งในใบสลากนั้นจะมีเลขหมายสลากไว้สำหรับตรวจรางวัล
ยกเว้น ท่านมีความประสงค์จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชี จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก หรือ กระแสรายวันเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับการโอนเงินรางวัล

การฝากสลากออมสินไม่เสียค่าธรรมเนียม ยกเว้น การฝากเพิ่มที่สาขาที่อยู่ต่างจังหวัดกับสาขาที่ท่านเปิดทะเบียนสลากไว้ โดยจะคิดค่าใช้สายระบบ ONLINE 20 บาท ต่อทะเบียน

นำสลากออมสินและบัตรทะเบียนผู้ถือสลาก (บัตรที่มีลายมือชื่อผู้ฝาก) ติดต่อขอถอนคืนด้วยตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

  • แจ้งความประสงค์ให้ธนาคารโอนเงินรางวัลเข้าบัญชี
  • มารับเงินรางวัลในวันที่มาถอนคืนสลาก

สามารถทำได้ หากมูลค่าของสลากไม่เกิน 100,000 บาท หากมูลค่าสลากเกิน 100,000 บาท ให้ติดต่อถอนคืน ณ สาขาถือทะเบียน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (เด็กซึ่งยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน)

 เนื่องจากการฝากสลากออมสินเป็นการฝากเงินระยะยาวประเภทหนึ่ง (อายุการฝากเกิน 1 ปี) อัตราผลตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้ลูกค้าในรูปของเงินรางวัล (มีสิทธิถูกรางวัลทันที) และดอกเบี้ยจะอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 ปีของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งหากลูกค้านำสลากมาถอนคืนก่อนครบกำหนด จึงต้องถูกหักค่าส่วนลดเพื่อชดเชยผลตอบแทนที่ธนาคารกำหนดไว้แล้ว เช่นเดียวกับเงินฝากประจำ 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ที่ลูกค้ามาถอนก่อนครบกำหนด ก็จะถูกปรับลดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำมาเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเสียภาษีด้วย โดยธนาคารพาณิชย์ จะเรียกเงินคืนในส่วนของดอกเบี้ยที่รับเกินไปล่วงหน้าเช่นกัน วัตถุประสงค์ของการหักค่าส่วนลดนี้ธนาคารมุ่งหวังให้ผู้ฝากถือครองสลากไว้จนครบกำหนด เพื่อประโยชน์ของผู้ฝากในการได้รับผลตอบแทนตามที่กำหนด

ถอนคืนได้เมื่อครบอายุตามที่ธนาคารกำหนด แต่หากถอนคืนก่อนครบ 3 เดือน จะหักส่วนลดในการถอนคืนก่อนครบกำหนดดังนี้

  • สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ฝากไม่ครบ 3 เดือน รับเงินคืนหน่วยละ 49.00 บาท
  • สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ฝากไม่ครบ 3 เดือน รับเงินคืนหน่วยละ 98.00 บาท

เด็กฝากสลากได้ แต่ต้องมีอายุ 7 ปีขึ้นไป และต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

สามารถเข้าชื่อฝากสลากร่วมกันได้ โดยถือเป็นบัญชีร่วม แต่ต้องไม่เกิน 3 คน

Skip to content