วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม  เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พันธกิจ

Mission

ค่านิยมองค์กร

Core Value

ค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่เป็น วิถีออมสิน (GSB Way) เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคารไปสู่การนำ ไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

 

01 8c