วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

วิสัยทัศน์

Vision

ธนาคารเพื่อสังคม ที่เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการออม  สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

Mission

ค่านิยมองค์กร

Core Value

ค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่เป็น วิถีออมสิน (GSB Way) เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคารไปสู่การนำ ไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

 

01 8c