มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – Government Savings Bank

เกี่ยวกับธนาคาร

การกำกับดูแลกิจการธนาคาร

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > การกำกับดูแลกิจการธนาคาร > มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  • รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของธนาคารออมสิน ประจาปี 2562

  • รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจาปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต

  • ประกาศเจตจำนงสุจริต

  • ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาอังกฤษ)

  • นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต