banner banner

พระมหากษัตริย์กับการออม

แรกเริ่มก่อตั้งธนาคารออมสิน กระทั้งเป็นธนาคารออมสิน ในปัจจุบันนี้ ธนาคารออมสินมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงพระราชทาน กำเนิดคลังออมสินขึ้น ในพระบรมมหาราชวัง ครั้งนั้นธนาคารออมสินจึงได้มีโอกาสรับ ใช้ใต้เบื้องพระยุคบาท เสมือนหนึ่งเป็นข้าราชบริพารพระองค์ ด้วยทางหนึ่ง คลังออมสินได้ถวายการับฝาก พระราชทรัพย์ จากพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

กระทั้งเมื่อย้ายสังกัดและ ที่ตั้งออกมาภายนอกเขตพระราชฐานแล้ว ก็ยังคงได้มีโอกาศถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทอยู่เป็นเนืองๆ เสมอมา จวบจนในปี พ.ศ. ๒๕๐๕

วันออมสิน ๑ เมษายน ๒๕๐๕ พลเอก หลวงสถิตยุทธการ ประธานกรรมการธนาคารออมสินอ่านคำ กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายรายงาน ธุรกิจธนาธารออมสิน ณ พระตำหนักจิตร ลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถาร กับพลเอก หลวงสถิตยุทธการ และ หม่อมหลวงปืนไทย มาลากุล (แถวหลัง จากซ้าย) นายธง เพ่งเพียร รองผู้อำนวยการฯ นายนุ่ม เหมะรัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นายชาย บุนนาค หัวหน้าฝ่ายการออมสิน พระสุทัศนพงศพิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการบัญชี นายพัลลภ อภัยวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการธนาคาร

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน (พลเอกหลวงสถิตยุทธการ) และผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (หม่อมหลวงปินไทย มาลากุล) พร้อมด้วยพนักงานชั้นผู้ใหญ่ ได้ข้อพระบรมราชานุญาต เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เพื่อเข้าเฝ้าถวายการับฝากพระราชทัพย์ส่วนพระองค์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ พร้อมทูลเกล้าถวายของที่ระลึก เนื่องในวันออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นวาระ คล้ายวันสถาปนาธนาคาร ออมสินครบรอบ ๔๘ ปี ณ พระตำหนักจิดรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เป็นครั้งแรก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าทั้ง ๔ พระองค์ กำลังทรงฝากเงินออมสิน บนรถยนต์รับฝากเงิน เคลื่อนที่ของธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๕ ณ พระตำหนักจิตรลดารโรฐาน พระราชวังดุสิต

หม่อมหลวงปืนไทย มาลากุล ผู้อำนวยการ
ธนาคารออมสิน ถวายของที่ระลึก 
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนสุดาฯ

ต่อมาภายหลังได้เข้าเฝ้าถวายการรับฝากพระราชทรัพย์ ส่วนพระองศ์ เป็นประจำทุกปี เสมอมา วันออมสิน ๑ เมษายน ๒๕๐๕พลเอก หลวงสถิตยุทธการ ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน ครบรอบ ๔๙ ป ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เป็นครั้งแรก ต่อมาภายหลังได้เข้าเฝ้าถวายการรับฝากพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์เป็นประจำทุกปี เสมอมา

Skip to content