ประธานกรรมการธนาคารออมสิน – Government Savings Bank

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

full
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Shenandoah University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
full
 • หลักสูตร โครงการอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 พ.ศ. 2562
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2561
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24 พ.ศ. 2560
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 221/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Analysis, Hass School of Business, University of California at Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2555
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2554
 • หลักสูตร นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 3 กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2554
full
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2561 – 2563 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2560 – 2561 อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2559 – 2560 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2558 – 2559 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2558 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
full
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
 • ประธานอนุกรรมการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัย
  ในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก
 • กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาองค์กร สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
 • กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)