ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๒

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

การศึกษา

  • มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ (โรงเรียนสวนกุหลาบ อังกฤษ)
  • นักเรียนล่าม ประจำศาลฎีกา ศาลแพ่ง ศาลอุทธรณ์ และศาลคดีต่างประเทศ
  • เนติบัณฑิตไทย โรงเรียนกฎหมาย

ตำแหน่งอื่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๕

พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา (ฮะ) สมบัติศิริ)

การศึกษา

การปกครอง London School of Economics,ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งอื่น

  • ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรก (ปลัดทูลฉลอง)
  • เอกอัครราชทูตไทยคนแรกประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย