บริการเงินฝาก – Page 2 – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

บริการเงินฝาก

บริการเงินฝาก

การปรับอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ ถือว่าปรับเพิ่มอย่างมากเพราะให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ จึงหวังว่าสาขาจะสามารถหาลูกค้าเงินฝากได้เพิ่มขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายเงินฝากได้ ธนาคารคาดหวังว่าจะระดมเม็ดเงินฝากใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท และเพื่อให้สาขาเข้าใจโปรโมชั่นในครั้งนี้ชัดเจนขึ้น จึงขอสรุปง่าย ๆ ให้สาขาเข้าใจตามเอกสารลับเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้

บริการรับฝากทุกวัน เว้นเฉพาะวันที่มีการออกรางวัลสลาก โดยเปิดบริการรับฝากตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น.

ภายในระยะเวลา 1 ปีไม่มีการเคลื่อนไหวในการทำรายการเดินบัญชีและมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีเดือนละ 20 บาท แนะนำลูกค้านำสมุดบัญชีไปตรวจสอบสถานภาพบัญชีกับทางสาขาที่ลูกค้าสะดวก

  • เป็นผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  ได้แก่  บัตรออมสิน ATM  บัตรออมสิน ATM พอเพียง บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน  บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต  บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์  บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์  และบัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน (ATM LOAN) บัตรใดบัตรหนึ่งที่ผูกกับบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและทะเบียนสลากอยู่ในสาขาเดียวกัน
  • ทะเบียนสลากต้องเป็นทะเบียนบุคคลธรรมดาในชื่อของตนเอง  (ไม่เป็นบัญชีร่วม)

แนะนำกรณีการโอนเงินต่างพื้นที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอน คือ ค่าคู่สายครั้งละ 20 บาท และค่าธรรมเนียมในการโอน 1,000 ละ 1 บาท ขึ้นต่ำ 10 บาท

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี มีสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง) และสำเนาทะเบียนบ้าน หากกรณีที่ผู้ฝากเป็นเด็กต้องอายุ ตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และ สูติบัตรของเด็ก

  • ใบสมัครบริการรับฝากสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
  • บัตรประจำตัวประชาชน

เงินฝากตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 51 เป็นต้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเดิม คือ 

  • ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ได้อัตราดอกเบี้ย 2.38 % 
  • ตั้งแต่ 3 ล้านบาท   ได้อัตราดอกเบี้ย 2.63 % 

ดังนั้นในช่วงโปรโมชั่นนี้ จึงเป็นโอกาสทองของผู้ฝากประจำ 3 เดือน 

  • บริการฝากสลากออมสินพิเศษ โดยระบบจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีที่ใช้คู่กับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทันที ที่ยืนยันการทำรายการ
  • บริการสอบถามยอดรวมเงินฝากสลากออมสินพิเศษ โดยสอบถามยอดเงินคงเหลือได้ตามทะเบียนสลาก

ธนาคารจะจัดส่งสลากออมสินพิเศษให้ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสมัครฯ