วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

บริการสินเชื่อ

บริการสินเชื่อ

มีดังนี้ ธนาคารออมสิน ธกส. ธอส. ธอท. ธพว. และ ธนาคารกรุงไทย

การกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมควรจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง แต่หากต้องการใช้บุคคลอื่นก็สามารถทำได้แต่ผู้กู้ร่วมจะต้องมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในหลักทรัพย์นั้น ซึ่งผู้กู้ร่วมต้องยอมรับในภาระหนี้ในกรณีที่ผู้กู้หลักไม่สามารถชำระหนี้ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อเคหะ

ในการยื่นกู้ไม่ได้กำหนดฐานเงินเดือนขั้นต่ำ แต่จะมีผลในการพิจารณาให้สินเชื่อโดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาที่ยื่นกู้เป็นผู้พิจารณา

กู้เงินตามโครงการ GSB PLUS ให้ใช้สัญญากู้ยืมเงินเพื่อการบริโภค แต่กรณีผู้กู้ระบุวัตถุประสงค์ให้คำขอกู้เพื่อนำไปประกอบการค้าหรือลงทุน ให้ใฃ้แบบสัญญาเงินกู้ในการจะฃัดทำนิติกรรมสัญญา ตามคำสั่งธนาคารที่ 28/2546

สามารถใช้บุคคลค้ำประกันได้สูงสุด 200,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการสินเชื่อจะเป็นผู้พิจารณารายได้ ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการชำระหนี้คืนแทนผู้กู้ในกรณีเกิดหนี้ค้างชำระประกอบการพิจารณาวงเงินค้ำประกันของผู้กู้ด้วย 

ในการพิจารณาสินเชื่อ ให้พิจารณาในวงเงินขอกู้รวม และเมื่อนำมาทำสัญญาและลงระบบงานสินเชื่อ ให้แยกเป็น 2 สัญญา คือสัญญากู้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน (อัตราดอกเบี้ย MLR/MOR +1.0% ต่อปี) และสัญญากู้ที่ใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นประกัน (อัตราดอกเบี้ย MLR/MOR)

สูงสุดไม่เกิน 10 ปี เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้กับอายุผู้ค้ำประกันแล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี ดังนั้น หากผู้ค้ำประกันอายุ 58 ปี จะสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

ทางธนาคารมีการตรวจสอบเครดิตบูโรในการยื่นกู้สินเชื่อ โดยทางสาขาที่ทำการยื่นกู้จะเป็นผู้วิเคราะห์สินเชื่อเป็นรายบุคคลไป ซึ่งการอนุมัติขึ้นอยู่กับความพร้อมของหลักประกันและความสามารถในการชำระหนี้คืนให้กับทางธนาคาร

ระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อใช้เวลาโดยประมาณ 3-4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ความพร้อมของเอกสารและปริมาณงานของสาขาที่ทำการยื่นกู้

จะมีธรรมเนียมในการประเมินหลักทรัพย์ คิดเป็น 0.25 ของราคาที่ประเมินได้ โดยเริ่มตั้งแต่ 1000 บาท ไม่เกิน 10000 บาท และ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อเคหะ