ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสิน ภาษาไทย

ตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสิน ภาษาอังกฤษ

คู่มือเอกลักษณ์องค์กรธนาคารออมสิน