คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร

นายพชร อนันตศิลป์

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

full
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Shenandoah University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
full
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 พ.ศ. 2562
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2561
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24 พ.ศ. 2560
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP221/2016) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Analysis, Hass School of Business, University of California at Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2555
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2554
 • หลักสูตร นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 3 กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2554
full
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2560 – 2561 อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2559 – 2560 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2558 – 2559 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2558 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
full
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
 • ประธานอนุกรรมการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัย
  ในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก
 • กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาองค์กร สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
 • กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

full
 • ปริญญาโท Master of Economics, Macquarie University, Sydney, Australia
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ปี 2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Management Program 183 (AMP183) ปี 2555, Harvard Business School
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
full
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2559 – 2561 กรรมการ ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย (The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB))
 • พ.ศ. 2558 – 2561 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พ.ศ. 2558 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการบริหารสำรอง (Alternate Executive Director) ของกลุ่มธนาคารโลก
 • พ.ศ. 2553 – 2556 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พ.ศ. 2549 – 2553 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง
  ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2548 – 2549 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงิน การออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
full
 • กรรมการ องค์การเภสัชกรรม
 • กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย

กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

full
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์สาขาการบริหารและการจัดการภาครัฐสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาวิทยาลัยรามคำแหง
full
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
 • หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
full
 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน       ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2559-2562           ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร
 • พ.ศ. 2559-2559           รองอธิบดีกรมศุลกากร
 • พ.ศ. 2557-2559           ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
 • พ.ศ. 2554 – 2557         ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ กรมศุลกากร
full
 • กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายเจษฎา พรหมจาต

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้าน Cyber Resilience Leadership Workshop ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 11/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร IIA International Conference in California ปี 2562 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
 • หลักสูตร IIA International Conference in Dubai ปี 2561 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
 • หลักสูตร IIA International Conference in Sydney ปี 2560 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร IIA International Conference in New York ปี 2559 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Telecommunication Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • พ.ศ. 2559 – 2562 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2559 – 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2558 – 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง
  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2558 – 2559 กรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • พ.ศ. 2557 – 2559 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2557 – 2557 รองประธานกรรมการ บริษัท ซี๊ด เอ็มคอท จำกัด
 • พ.ศ. 2556 – 2557 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2554 – 2555 กรรมการ บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2552 – 2556 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2552 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวช จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2551 – 2558 กรรมการ บริษัท ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • พ.ศ. 2551 – 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
full
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
 • อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน กลต.
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • กรรมการกำกับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จำกัด
 • กรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยาย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์
 • กรรมการกำกับดูแลสัญญาร่วมดำเนินกิจการโทรทัศน์สี ระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 34 ปีการศึกษา 2524

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

full
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 26) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 16/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560
 • หลักสูตร Board that make a difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2559
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 20 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558
 • หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 31 สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554
 • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2554
 • หลักสูตร นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553
 • หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 27 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษาพ.ศ. 2550
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2542
full
 • พ.ศ. 2558 – 2561 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง (ทรงคุณวุฒิ)
 • พ.ศ. 2553 – 2557 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
full
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการกฎระเบียบในด้านการบริหารงานภายในสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • กรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

อนุกรรมการเศรษฐกิจ การเงินการคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ 4 กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Washington State University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • หลักสูตร IIA International Conference in Dubai ปี 2561 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้บริหาร Advance Management Program (AMP 178), Harvard Business School
 • หลักสูตร MIT ; Sloan School of Management ; Entrepreneur Development Program (EDP 2015)
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
full
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัยและประธานโครงการ Space @UTCC
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ ป.ป.ช. ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 คณะที่ 6 (พ.ย. 2560 – 2564)
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ 114/2560)
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.)
 • พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
 • พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย
 • พ.ศ. 2555 – 2562 อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย ประจำปี 2560 – 2561     
 • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการ THAILAND SMEs CENTER หอการค้าไทย ประจำปี 2560 – 2561
 • พ.ศ. 2560 – 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทยประจำปี 2560 – 2561 
 • พ.ศ. 2560 – 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า หอการค้าไทยประจำปี 2560 – 2561    
 • พ.ศ. 2560 – 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2558 – 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัยชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • พ.ศ. 2559 – 2560 ประธาน คณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
 • พ.ศ. 2558 – 2560 นายกสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2554 – 2557 กรรมการ นโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 •  
full
 • กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริหารนโยบายและคณะทำงานปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะ
 • ผู้อำนวยการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
 • ผู้อำนวยการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ (ToPCATS)
 • กรรมการขับเคลื่อน Circular Economy หอการค้าไทย
 • กรรมการ พิจารณามาตรการปกป้อง (ผู้ทรงคุณวุฒิการค้าระหว่างประเทศ) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • คณะทำงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น หอการค้าไทย
 • อนุกรรมการประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขา Finance/Marketing Willamette University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 21 ปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย ปี 2556 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • หลักสูตร Certificate in Administration and Management, University of Washington

หลักสูตร Certificate in Business for International Professionals, University of Washington

full
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะทำงานด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ แนวทางการใช้ประโยชน์ด้านลิขสิทธิ์ สำนักทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณค่าองค์กรสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนนิเมชั่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • พ.ศ. 2560 – 2562 กรรมการ สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
 • พ.ศ. 2560 – 2562 ที่ปรึกษาประจำ คณะกรรมาธิการ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2557 – 2561 นายกสมาคม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2560 กรรมการ ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2560 – 2560 คณะทำงาน จัดทำแผนการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • พ.ศ. 2559 – 2559 คณะอนุกรรมการ ด้านสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2558 – 2559 กรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย
full
 • รองประธาน สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Tarleton State University สหรัฐอเมริกา
 • Graduate Diploma ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ University of Canberra ออสเตรเลีย
 • Mini Master of Business Administration (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 8/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร วุฒิบัตรกรรมการ (Director Certification Program – DCP) รุ่นที่ 211/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร วุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน(PDI) รุ่นที่ 13 ปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 75 ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารด้านการเป็นผู้นำ ปี 2555 Stanford University สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร ปี 2547 (Executive Development Program), Kellogg School of Management สหรัฐอเมริกา
full
 • พ.ศ. 2561 – 2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง

กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด

ประธานอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ ประธานอนุกรรมการการลงทุน
กองทุนการออมแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

 • พ.ศ. 2558 – 2560 กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank – ADB)
 • พ.ศ. 2558 – 2558 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2555 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2551 – 2555 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2549 – 2551 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2542 – 2548 เศรษฐกร 6 – 8 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2538 – 2541 หัวหน้าส่วนกำกับสมาชิก และผู้อำนวยการฝ่ายสารนิเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2536 – 2537 เศรษฐกร 6 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2535 – 2535 หัวหน้าส่วนกำกับบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
 • พ.ศ. 2527 – 2535 เศรษฐกร 3 – 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
full
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินและการลงทุน และอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ กองทุนการออมแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • อนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
 • กรรมการตรวจสอบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

นางพัชราวลัย ชัยปาณี

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาเอก บริหารธุกิจดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและธุรกิจต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร The Sydney Futures Executives Program Sydney Stock Exchange
 • หลักสูตร 22nd Annual Futures & Options Expo Conference Futures Industry Association
full
 • พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการนโยบายการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
 • พ.ศ. 2555 – 2557 กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2547 – 2555 หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2547 – 2552 คณะกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))
full
 • ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายมงคล ลีลาธรรม

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
full
 • หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
  บริหารศาสตร์ (วบส.2)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.11) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร การกำกับและดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • Capital Market Leader Program : Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Markets, IMD – SEC Partnership Program, IMD – World Competitiveness Center
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) รุ่นที่ 1 (ดีเด่น) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13
 • หลักสูตร Directors Certification (DCP) รุ่นที่ 35 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สัมฤทธิบัตรการวางแผนงานก่อสร้าง (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
full
 • พ.ศ. 2561 – 2562 ที่ปรึกษาเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ประจำปี 2561
 • พ.ศ. 2560 – 2562 กรรมการที่ปรึกษา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • พ.ศ. 2559 – 2562 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2546 – 2562 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 • พ.ศ. 2554 – 2559 นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน (Thai Investers Association : TIA)
 • พ.ศ. 2554 – 2559 รองประธานกรรมการและกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (Federation of Thai Capital Market Organizations : FETCO)
 • พ.ศ. 2554 – 2559 กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • พ.ศ. 2554 – 2559 กรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund : SIPF)
 • พ.ศ. 2554 – 2559 กรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investor Protection Fund : DIPF)
 • พ.ศ. 2555 – 2558 กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
 • พ.ศ. 2554 – 2555 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2553 – 2555 กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • พ.ศ. 2552 – 2555 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนบรรณ จำกัด
 • พ.ศ. 2550 – 2555 ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2547 – 2551 กรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2546 – 2551 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2547 – 2550 กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ
 • พ.ศ. 2546 – 2547 กรรมการอิสระ บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
 • พ.ศ. 2536 – 2547 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบัณฑิตอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2545 – 2546 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การเคหะแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2541 – 2545 ผู้ตรวจการ องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ป.ร.ส.)
 • พ.ศ. 2530 – 2542 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภามหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

พ.ศ. 2537 – 2540  กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์มหานครทรัสต์

full
 • กรรมการในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
 • ประธานคณะอนุกรรมการการบูรณการแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งระเบียงภาคตะวันออก(Eastern Fruit Corridor) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.)ประจำปี 2560 – 2562
 • กรรมการฝ่ายนายจ้าง คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน
 • อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจและขับเคลื่อน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน (MSc in Finance Focused on Financial Econometrics, Distinction), Imperial College, University of London, UK
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิทยาศาสตร์การจัดการและคอมพิวเตอร์ (BSc (Hons) Management Science with Computing and a Year in Industry with Distinction), University of Kent at Canterbury, UK
full
 • หลักสูตร Fundamental Technical Analysis Workshop, Bank of Thailand
 • หลักสูตร Bankruptcy Protection against Macroeconomic Shocks : the Case for a Super Chapter II Seminar, Bank of Thailand
 • หลักสูตร Modern Developments in Econometrics and Forecasting Techniques Seminar and Workshop, Selwyn College, Cambridge University, UK
 • หลักสูตร On the Job Training with Quantitative Team, HSBC, Citibank, Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Lehman Brothers, Salomon Smith Barney, London and New York Head Office
 • หลักสูตร The 10th Central Banking Seminar – Fixed Income Primer Program, Lehman Brothers Institute of Finance, New York
 • หลักสูตร Training Sessions on Global Market Business Finance Process , Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Wholesale Bank Business Finance Conference, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Hedge Accounting – Training and Guidance Workshop, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Expanded – Exotics Options and Structured FX Forward Workshop, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Accounting for Financial Instruments, Derivatives & Hedging under IAS39, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Secondment with Group Business Development, Standard Chartered Bank, London
full
 • พ.ศ. 2556 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2548 – 2556 Global Head of Derivatives Work-out Advisor และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2542 – 2547 Quantitative Financial Analyst, Reserve Management Division, Bank of Thailand
 • พ.ศ. 2539 – 2540 Chief Computer Programmer, Phoenix First Ltd., Alton UK
 • พ.ศ. 2539 – 2540 นักวิเคราะห์การเงิน ฝ่ายกำกับและพัฒนาสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
full
 • กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

นายก้อง รุ่งสว่าง

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Master of Economics, University of Hawaii, USA) [EWC Scholar]
 • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Kellogg/Wharton/CU) [Exxon Scholar]
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 18สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • หลักสูตรDirectors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)รุ่นที่ 9สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร TrailBlazer Leadership ; London Business School
 • หลักสูตร Advance SeniorManagementProgram ; Kellogg school of MGT
 • หลักสูตร บริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง(มส.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)
full
 • พ.ศ. 2557 – 2562    เลขานุการ/ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)
 • พ.ศ. 2557-2560      กรรมการอำนวยการกรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการ
 • สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2552-2556       Director – Performance Acceleration
 • Executive Vice President, Commercial and Marketing
 • Executive Vice President, Corporate Strategic Plan
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2550-2551        กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • พ.ศ. 2541 – 2550      ConocoPhillips ; Leadership Team (LT) Member – Refining and   Marketing Asia Pacific (RMAP),Director, Executive Director,  Managing Director (Acting) บริษัท คอนอโคฟิลลิปส์ (ประเทศไทย)
full
 • กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท วิชัยยุทธจำกัด
 • กรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายวิทัย รัตนากร

กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

full
 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทกฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท การเงิน Drexel University, U.S.A.
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  
full
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
  ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตรDirector Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  (สวค.)
 • หลักสูตร Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17สมาคมสถาบันการศึกษา
  การธนาคารและการเงินไทย
full
 • พ.ศ. 2563- ปัจจุบัน       ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • พ.ศ. 2561 – 2563        เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • พ.ศ. 2560 – 2561        รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2561        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • พ.ศ. 2560 – 2561        กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
 • พ.ศ. 2559 – 2561        รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
 • พ.ศ. 2558 – 2559        รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
 • พ.ศ. 2554- 2557         ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน)
 • พ.ศ. 2553- 2554         รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • พ.ศ. 2550- 2553         กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด)
full
 • – ไม่มี –