คณะกรรมการธนาคาร Archives - Government Savings Bank

คณะกรรมการธนาคาร

นายพชร อนันตศิลป์

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

full
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Shenandoah University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
full
 • หลักสูตร โครงการอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 พ.ศ. 2562
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2561
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24 พ.ศ. 2560
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 221/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Analysis, Hass School of Business, University of California at Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2555
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2554
 • หลักสูตร นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 3 กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2554
full
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2561 – 2563 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2560 – 2561 อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2559 – 2560 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2558 – 2559 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2558 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
full
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
 • ประธานอนุกรรมการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัย
  ในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก
 • กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาองค์กร สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
 • กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

full
 • ปริญญาโท Master of Economics, Macquarie University, Sydney, Australia
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ 11 ปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ปี 2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Management Program 183 (AMP183) ปี 2555, Harvard Business School
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
full
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2559 – 2561 กรรมการ ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย (The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB))
 • พ.ศ. 2558 – 2561 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พ.ศ. 2558 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการบริหารสำรอง (Alternate Executive Director) ของกลุ่มธนาคารโลก
 • พ.ศ. 2553 – 2556 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พ.ศ. 2549 – 2553 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง
  ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2548 – 2549 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงิน การออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
full
 • กรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน
 • กรรมการ องค์การเภสัชกรรม
 • กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

นายเจษฎา พรหมจาต

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้าน Cyber Resilience Leadership Workshop ปี 2562 ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 11/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร IIA International Conference in California ปี 2562 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
 • หลักสูตร IIA International Conference in Dubai ปี 2561 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
 • หลักสูตร IIA International Conference in Sydney ปี 2560 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร IIA International Conference in New York ปี 2559 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Telecommunication Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • พ.ศ. 2559 – 2563 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2559 – 2562 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2559 – 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2558 – 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง
  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2558 – 2559 กรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • พ.ศ. 2557 – 2559 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2557 – 2557 รองประธานกรรมการ บริษัท ซี๊ด เอ็มคอท จำกัด
 • พ.ศ. 2556 – 2557 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2554 – 2555 กรรมการ บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2552 – 2556 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2552 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวช จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2551 – 2558 กรรมการ บริษัท ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • พ.ศ. 2551 – 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
full
 • ที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
 • กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานด้านการปราบปรามและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
 • อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 34 ปีการศึกษา 2524
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 26/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 16/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560
 • หลักสูตร Board that make a difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2559
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 20 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558
 • หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 31 สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554
 • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2554
 • หลักสูตร นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553
 • หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 27 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษาพ.ศ. 2550
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2542
full
 • พ.ศ. 2558 – 2561 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง (ทรงคุณวุฒิ)
 • พ.ศ. 2553 – 2557 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
full
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการกฎระเบียบในด้านการบริหารงานภายในสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 • อนุกรรมการเศรษฐกิจ การเงินการคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ 4 กรุงเทพมหานคร

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Washington State University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • หลักสูตร IIA International Conference in Dubai ปี 2561 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้บริหาร Advance Management Program (AMP 178), Harvard Business School
 • หลักสูตร MIT ; Sloan School of Management ; Entrepreneur Development Program (EDP 2015)
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
full
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัยและประธานโครงการ Harbour Space @UTCC
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา
  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
  ปลอดภัยไซเบอร์
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ ป.ป.ช. ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 คณะที่ 6 (พ.ย. 2560 – 2564)
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
  (คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ 114/2560)
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.)
 • พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  ด้านการศึกษา
 • พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย
 • พ.ศ. 2555 – 2562 อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย ประจำปี 2560 – 2561
 • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการ THAILAND SMEs CENTER หอการค้าไทย ประจำปี 2560 – 2561
 • พ.ศ. 2560 – 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทยประจำปี 2560 – 2561
 • พ.ศ. 2560 – 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า หอการค้าไทยประจำปี 2560 – 2561
 • พ.ศ. 2560 – 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2558 – 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัยชุดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • พ.ศ. 2559 – 2560 ประธาน คณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
 • พ.ศ. 2558 – 2560 นายกสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2554 – 2557 กรรมการ นโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2549 – 2551 กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
full
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริหารนโยบายและคณะทำงานปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะ
 • ผู้อำนวยการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
 • ผู้อำนวยการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ (ToPCATS)
 • กรรมการขับเคลื่อน Circular Economy หอการค้าไทย
 • กรรมการ พิจารณามาตรการปกป้อง (ผู้ทรงคุณวุฒิการค้าระหว่างประเทศ) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • คณะทำงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น หอการค้าไทย
 • อนุกรรมการประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขา Finance/Marketing Willamette University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 14/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 21 ปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • หลักสูตร Certificate in Administration and Management, University of Washington
 • หลักสูตร Certificate in Business for International Professionals, University of Washington
full
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณค่าองค์กรสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • พ.ศ. 2563 – 2563 คณะทำงานด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • พ.ศ. 2562 – 2563 อนุกรรมการ แนวทางการใช้ประโยชน์ด้านลิขสิทธิ์ สำนักทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2561 – 2563 คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนนิเมชั่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2560 – 2563 อนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2562 กรรมการ สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
 • พ.ศ. 2560 – 2562 ที่ปรึกษาประจำ คณะกรรมาธิการ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2557 – 2561 นายกสมาคม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2560 กรรมการ ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2560 – 2560 คณะทำงาน จัดทำแผนการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • พ.ศ. 2559 – 2559 คณะอนุกรรมการ ด้านสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2558 – 2559 กรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย
full
 • รองประธาน สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Tarleton State University สหรัฐอเมริกา
 • Graduate Diploma ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ University of Canberra ออสเตรเลีย
 • Mini Master of Business Administration (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 8/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร วุฒิบัตรกรรมการ (Director Certification Program – DCP) รุ่นที่ 211/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร วุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน(PDI) รุ่นที่ 13 ปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 75 ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารด้านการเป็นผู้นำ ปี 2555 Stanford University สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร ปี 2547 (Executive Development Program), Kellogg School of Management สหรัฐอเมริกา
full

 

 • พ.ศ. 2560 – 2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังกรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จำกัดประธานอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ ประธานอนุกรรมการการลงทุนกองทุนการออมแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2558 – 2560       กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank – ADB)
 • พ.ศ. 2558 – 2558       รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2555 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2551 – 2555       อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2549 – 2551 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2542 – 2548 เศรษฐกร 6 – 8 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2538 – 2541 หัวหน้าส่วนกำกับสมาชิก และผู้อำนวยการฝ่ายสารนิเทศ ตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2536 – 2537 เศรษฐกร 6 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2535 – 2535 หัวหน้าส่วนกำกับบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
 • พ.ศ. 2527 – 2535 เศรษฐกร 3 – 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
full
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินและการลงทุน ประธานอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมาย และอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ กองทุนการออมแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

นายมงคล ลีลาธรรม

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
full
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 14/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วบส.2)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.11) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร การกำกับและดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • SEC. Capital Market Leader Program : Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Markets, IMD – SEC Partnership Program, IMD – World Competitiveness Center
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) รุ่นที่ 1 (ดีเด่น) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13
 • หลักสูตร Directors Certification (DCP) รุ่นที่ 35 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมฤทธิบัตรการวางแผนงานก่อสร้าง (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
full
 • พ.ศ. 2559 – 2562 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2546 – 2562 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 • พ.ศ. 2554 – 2559 นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน (Thai Investers Association : TIA)
 • พ.ศ. 2554 – 2559 รองประธานกรรมการและกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (Federation of Thai Capital Market Organizations : FETCO)
 • พ.ศ. 2554 – 2559 กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • พ.ศ. 2554 – 2559 กรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund : SIPF)
 • พ.ศ. 2554 – 2559 กรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investor Protection Fund : DIPF)
 • พ.ศ. 2555 – 2558 กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
 • พ.ศ. 2554 – 2555 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2553 – 2555 กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • พ.ศ. 2552 – 2555 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนบรรณ จำกัด
 • พ.ศ. 2550 – 2555 ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต
  เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2547 – 2551 กรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2546 – 2551 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2547 – 2550 กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ
 • พ.ศ. 2546 – 2547 กรรมการอิสระ บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
 • พ.ศ. 2536 – 2547 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบัณฑิตอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2545 – 2546 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การเคหะแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2541 – 2545 ผู้ตรวจการ องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ป.ร.ส.)
 • พ.ศ. 2530 – 2542 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภามหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • พ.ศ. 2537 – 2540 กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์มหานครทรัสต์
full
 • ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • กรรมการในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
 • ประธานคณะอนุกรรมการการบูรณการแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งระเบียงภาคตะวันออก(Eastern Fruit Corridor) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.)ประจำปี 2560 – 2562
 • กรรมการฝ่ายนายจ้าง คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน
 • อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจและขับเคลื่อน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน (MSc in Finance Focused on Financial Econometrics, Distinction), Imperial College, University of London, UK
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิทยาศาสตร์การจัดการและคอมพิวเตอร์ (BSc (Hons) Management Science with Computing and a Year in Industry with Distinction), University of Kent at Canterbury, UK
full
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 294/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 22/2020 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Fundamental Technical Analysis Workshop, Bank of Thailand
 • หลักสูตร Bankruptcy Protection against Macroeconomic Shocks : the Case for a Super Chapter II Seminar, Bank of Thailand
 • หลักสูตร Modern Developments in Econometrics and Forecasting Techniques Seminar and Workshop, Selwyn College, Cambridge University, UK
 • หลักสูตร On the Job Training with Quantitative Team, HSBC, Citibank, Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Lehman Brothers, Salomon Smith Barney, London and New York Head Office
 • หลักสูตร The 10th Central Banking Seminar – Fixed Income Primer Program, Lehman Brothers Institute of Finance, New York
 • หลักสูตร Training Sessions on Global Market Business Finance Process , Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Wholesale Bank Business Finance Conference, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Hedge Accounting – Training and Guidance Workshop, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Expanded – Exotics Options and Structured FX Forward Workshop, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Accounting for Financial Instruments, Derivatives & Hedging under IAS39, Standard Chartered Bank, Singapore
 • หลักสูตร Secondment with Group Business Development, Standard Chartered Bank, London
full
 • พ.ศ. 2556 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2548 – 2556 Global Head of Derivatives Work-out Advisor และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2542 – 2547 Quantitative Financial Analyst, Reserve Management Division,
  Bank of Thailand
 • พ.ศ. 2539 – 2540 Chief Computer Programmer, Phoenix First Ltd., Alton UK
 • พ.ศ. 2539 – 2540 นักวิเคราะห์การเงิน ฝ่ายกำกับและพัฒนาสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
full
 • กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

นายก้อง รุ่งสว่าง

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Master of Economics, University of Hawaii, USA) [EWC Scholar]
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Kellogg/Wharton/CU) [Exxon Scholar]
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) [German Government Scholar (DAAD)]
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 21สถาบันพระปกเกล้า
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 37/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
  นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 7 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สวปอ.)
 • หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน (ภผ.) รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 15 มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 9/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Roles of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 44 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 8 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 31 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 1 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Trailblazer (Leadership) ; London Business School
 • หลักสูตร Advance Senior Executive Program (ASEP) ; Kellogg school of Management
 • หลักสูตร Washington Campus ; Georgetown University
 • หลักสูตร Modern Marketing Management (MMM) รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • พ.ศ. 2561 – 2563 ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานคณะอนุกรรมการการตลาด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 •  พ.ศ. 2557 – 2561 เลขานุการ/ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 •  พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 •  พ.ศ. 2557 – 2560 กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2552 – 2556 Director – Performance Acceleration Executive Vice President, Corporate Strategies Executive Vice President, Commercial and Marketing บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2550 – 2551 กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • พ.ศ. 2540 – 2550 Leadership Team ; Conoco Phillips Asia-Pacific Director, Executive Director and Managing Director (Acting) ; ConocoPhillips (Thailand) [JET/Jiffy] and its affiliates
 • พ.ศ. 2528 – 2536 Corporate Planning Manager, Senior Staff – Supply ; Esso Standard Thailand (Exxon)
 • พ.ศ. 2527 – 2528 Field Engineer, Schlumberger Overseas
full
 • กรรมการ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Director Certificate หลักสูตร Strategy และหลักสูตร Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์

กรรมการอิสระ

full
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) สาขา Finance, Money & Financial Market International Business, Columbia University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
full
 • พ.ศ. 2561 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2560 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)      
 • พ.ศ. 2557 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2551 – 2555 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
full
 • กรรมการอิสระ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. A. Center)

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา

กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

full
full
full
full

นายวิทัย รัตนากร

กรรมการและผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

full
 • กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
full
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท การเงิน Drexel University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
 • หลักสูตร Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
full
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • พ.ศ. 2561 – 2563 เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • พ.ศ. 2560 – 2561 รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
 • พ.ศ. 2559 – 2561 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน (Chief Financial Officer)
 • พ.ศ. 2558 – 2559 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
 • พ.ศ. 2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2553 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • พ.ศ. 2550 – 2553 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด)
full
 • รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)