banner banner

กรรมการธนาคาร

full
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
full
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขา Finance/Marketing Willamette University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร Leadership and Effective Corporate Culture Program รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สพร.) ร่วมกับ Cambridge Judge Business School Executive Education
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
  รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2565 – 2566 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 307/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 10/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 14/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 21 ปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • หลักสูตร Certificate in Administration and Management, University of Washington
 • หลักสูตร Certificate in Business for International Professionals, University of Washington
full
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • พ.ศ. 2561 – 2565 อนุกรรมการ ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณค่าองค์กรสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2563 – 2563 คณะทำงานด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • พ.ศ. 2562 – 2563 อนุกรรมการ แนวทางการใช้ประโยชน์ด้านลิขสิทธิ์ สำนักทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2561 – 2563 คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนนิเมชั่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2560 – 2563 อนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2562 กรรมการ สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
 • พ.ศ. 2560 – 2562 ที่ปรึกษาประจำ คณะกรรมาธิการ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2557 – 2561 นายกสมาคม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
 • พ.ศ. 2560 – 2560 กรรมการ ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2560 – 2560 คณะทำงาน จัดทำแผนการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • พ.ศ. 2559 – 2559 คณะอนุกรรมการ ด้านสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2558 – 2559 กรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย
full
 • รองประธานและประธานพันธกิจ ด้านกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กรรมการ บริษัท ยามาโมโต้ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีบีทีวี นิวมีเดีย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด
Skip to content