กรรมการธนาคาร

full
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
full
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 34 ปีการศึกษา 2524
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 26/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 16/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 16 ปี 2560 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 20 ปี 2558 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
  ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 31 ปี 2554 สำนักงานอัยการสูงสุด
 • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย ปี 2554 สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตร นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 ปี 2553 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 ปี 2552 วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 27 ปี 2550 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 ปี 2542 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
full
 • พ.ศ. 2558 – 2561 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง (ทรงคุณวุฒิ)
 • พ.ศ. 2553 – 2557 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
full
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการกฎระเบียบในด้านการบริหารงานภายในสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 • อนุกรรมการใน อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาการ