กรรมการธนาคาร – Government Savings Bank

กรรมการธนาคาร

full
 • ปริญญาโท Master of Economics, Macquarie University, Sydney, Australia
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ 11 ปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ปี 2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Management Program 183 (AMP183) ปี 2555, Harvard Business School
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
full
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2559 – 2561 กรรมการ ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย (The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB))
 • พ.ศ. 2558 – 2561 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พ.ศ. 2558 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการบริหารสำรอง (Alternate Executive Director) ของกลุ่มธนาคารโลก
 • พ.ศ. 2553 – 2556 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พ.ศ. 2549 – 2553 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง
  ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2548 – 2549 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงิน การออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
full
 • กรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน
 • กรรมการ องค์การเภสัชกรรม
 • กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด