บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > กองทุน > บลจ.ที่ธนาคารเป็นตัวแทน > บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ประเภทกองทุน : ตลาดเงิน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)
กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี (UOBSD)
ประเภทกองทุน : ตราสารหนี้
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ (TFIF)
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID)

ประเภทกองทุน : ผสม
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (TBF)
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ (UOBSMG)

ประเภทกองทุน : ตราสารทุน
กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน (KPLUS)
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์ (UOBSDF)
กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล (VFOCUS-D)
กองทุนเปิดยูไนเต็ดไทยสมอล์แอนด์มิดแคปอิควี้ตี้ฟันด์ (UTSME)

ประเภทกองทุน : ต่างประเทศ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) (UIF-A)
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า (GC)
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM)
กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน (ASIA-B)

ประเภทกองทุน : RMF
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBGBRMF)
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (SVRMF)
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBSVRMF)
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ERMF)
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBEQRMF)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UHCRMF)
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (CG-RMF)